کارگاه های در دست اقدام

کارگاه تشکیل گرداب بر روی دهانه آبگیر نیروگاه‌ها و روش‌های جلوگیری از آن

کارگاه تشکیل گرداب بر روی دهانه آبگیر نیروگاه‌ها و روش‌های جلوگیری از آن

انجمن برق‌آبی ایران مورخ 28 آذر 97 برگزار مینماید:کارگاه تشکیل گرداب بر روی دهانه آبگیر نیروگاه‌ها و روش‌های جلوگیری از آنشرکت در کارگاه برای کلیه اعضای انجمن رایگان میباشد، سایرین جهت ثبت نام با شماره 02127822044 تماس حاصل نموده و تصویر فیش پرداخت خود را به…