کارگاه های برگزار شده

کاویتاسیون در تجهیزات نیروگاه‌های برق آبی

نام کارگاه : کاویتاسیون در تجهیزات نیروگاه‌های برق آبی سخنران و مدرس : شرکت Belzona مدعویین :