کارگاه های برگزار شده

کارگاه تشکیل گرداب بر روی دهانه آبگیر نیروگاه‌ها و روش‌های جلوگیری از آن

کارگاه تشکیل گرداب بر روی دهانه آبگیر نیروگاه‌ها و روش‌های جلوگیری از آن

انجمن برق‌آبی ایران مورخ 28 آذر 97 برگزار شد:کارگاه تشکیل گرداب بر روی دهانه آبگیر نیروگاه‌ها و روش‌های جلوگیری از آن

کاویتاسیون در تجهیزات نیروگاه‌های برق آبی

نام کارگاه : کاویتاسیون در تجهیزات نیروگاه‌های برق آبی سخنران و مدرس : شرکت Belzona مدعویین :