اساسنامه

بسمه تعالی

 

فصل اول: کلیات و اهداف

ماده 1: به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علم و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوطه انجمن برقابی ایران كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.

ماده 2: انجمن مؤسسه‌اي غيرانتفاعي است و در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي و فني فعاليت مي‌كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيأت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد.

ماده 3: مركز انجمن در شهر تهران به نشانی تهران، خیابان استاد نجات الهی، شماره 212 مي‌باشد و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمن‌هاي علمي مي‌تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود.

تبصره1: هيأت مديره مي‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام كند به شرط آنكه موضوع در روزنامه‌ رسمي و كثيرالانتشار اعلام شود و كتباً به اطلاع كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برسد.

ماده 4: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

فصل دوم ـ وظايف و فعاليت­ها

ماده 5: به منظور نيل به هدف­هاي مذكور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

1-5 : انجام تحقيقات علمي و فنی در سطح ملي و بين‌المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي با علم مهندسي سد و نیروگاه­های آبی سروكار دارند.

2-5 : همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمی موضوع فعاليت انجمن.

3-5 : ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.

فصل سوم:  انواع و شرايط عضويت

1-6: عضويت پيوسته

مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته­های مهندسي، محیط زیست، اقتصاد، مدیریت، مالی و رشته‌هاي وابسته باشند، مي‌توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

2-6 : عضويت وابسته

كساني كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1ـ6 شاغل باشند.

3ـ6 : عضويت دانشجويي

كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي مهندسي ، محیط زیست، اقتصاد، مدیریت و مالی به تحصیل اشتغال دارند.

4ـ6 : عضويت افتخاري

براي شخصيت­هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي سد و نیروگاههای آبی حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن‌ كمك­هاي مؤثر و ارزنده­اي نموده باشند.

5ـ6 : اعضاي موسساتی (حقوقی)

سازمانهايي كه در زمينه‌هاي طراحی، مهندسی مشاور، اجرایی، تولیدی، ساخت و نصب تجهیزات و راه اندازی، علمی و پژوهشی مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.

تبصره 1: افرادي كه داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1ـ6 مي‌باشند با تصويب هيأت مديره مي‌توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره 2: اعضای موسساتی به مثابه عضو پیوسته انجمن محسوب می شوند.

ماده 7: هر يك از اعضاء سالانه مبلغي را، كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي نسبت به دارائي‌هاي انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند.

تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده 8: عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:

1ـ8 : استعفاي كتبي.

2ـ8 : عدم پرداخت حق عضويت سالانه.

تبصره: تأييد خاتمه عضويت با هيأت مديره است.

فصل چهارم: اركان انجمن

ماده 9: اركان اصلي عبارتند از:

الف: مجمع عمومي       ب: هيأت مديره           ج:  بازرس

الف: مجمع عمومی

ماده 10: مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.

1ـ10: مجمع عمومي عادي سالي يكبار تشكيل مي‌شود و با حضور يا رأي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت آراء معتبر است.

2ـ10: در صورتيكه در دعوت نخست جلسه مجمع عمومي رسميت نيافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل مي‌شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسميت خواهد يافت.

3ـ10: مجمع عمومي فوق‌العاده در موارد ضروري با دعوت هيأت مديره يا بازرس و يا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي‌شود.

تبصره1: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي بصورت كتبي و يا آگهي در روزنامه كثيرالانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.

تبصره2: يك سوم اعضاي پيوسته مي‌توانند مستقيماً اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده نمايند مشروط بر اينكه هيأت مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشد و در چنين حالتي، ايشان بايد در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيأت مديره و بازرس تصريح نمايند.
تبصره3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومي منحصراً موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است.

ماده 11: وظايف مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده:

1ـ11: انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس.

2ـ11: تصويب خط‌ مشي انجمن.

3ـ11: بررسي و تصويب پيشنهادات هيأت مديره و بازرس.

4ـ11: تعيين ميزان حق عضويت.

5ـ11: تصويت تغييرات در مفاد اساسنامه.

6ـ11: عزل هيأت مديره و بازرس.

7ـ11: تصويب انحلال انجمن.

8ـ11: بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن.

تبصره 1: مجامع عمومي توسط هيأت رئيسه‌اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود.

تبصره 2: اعضاي هيأت رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي‌شوند.

تبصره 3 : اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيأت مديره و بازرس كانديدا كرده‌اند.

تبصره 4 : مجمع عمومي فوق‌العاده به منظور تصميم‌گيري در مواد بندهاي 5ـ11 و 6ـ11 و 7ـ11 تشكيل مي‌شود  و شرایط رسمیت آن مانند مجمع عمومی عادی استو تصمیمات ان با 3/2 آراء معتبر است.

ب ـ هيأت مديره

ماده 12: هيأت مديره انجمن مركب از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي‌البدل مي‌باشد كه هر 3 سال يكبار با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي‌شوند.

1ـ12: هیچ یک از اعضا نمیتوانند بیش از 2 بار متوالی به عضویت هیئت مدیریه انتخاب شوند.

2-12 : عضويت در هيأت مديره افتخاري است.

3ـ12: هيأت مديره حداكثر تا يكماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي‌نمايد.

4ـ12: كليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاي رئيس هيئت مديره يا نايب رئيس و یک نفر خزانه‌دار همراه با مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي با امضاي رئیس هیئت مدیره يا معتبر نائب رئیس هیئت مدیره معتبر است.

5ـ12: هيأت مديره موظف است بر حسب نياز هر يك ماه يكبار تشكيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيأت مديره حداقل سه روز است.

6ـ12: جلسات هيأت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق، معتبر است.

7ـ12: كليه مصوبات هيأت مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيأت مديره نگهداري مي‌شود.

8ـ12: شركت اعضاي هيأت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضاي بدون عذر موجه به تشخيص هيأت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

9ـ12: در صورت استعفا، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيأت مديره، عضو علي‌البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

10ـ12: شركت بازرس و اعضای علی البدل هیئت مدیره در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است.

11ـ12: هيأت مديره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيأت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون انجمن‌هاي علمي ارسال نمايد.

تبصره: هيأت مديره پيشين تا تأييد هيأت مديره جديد از سوي كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ماده 13: هيأت مديره نماينده قانوني انجمن مي‌باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

1ـ13: اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي.

2ـ13: تشكيل گروههاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها.

3ـ13: هيأت مديره مي‌تواند هر اقدام و معامله‌اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا ترهين و فك رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال غيرمنقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است، انجام دهد.

4ـ13: جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيأت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجمن دارا مي‌باشد.

5ـ13: تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه‌هاي انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.

6ـ13: اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل به غير.

7ـ13: انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي.

8ـ13: اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن.

9ـ13: جلب هدايا و كمكهاي مالي.

10ـ13: اهداي بورسهاي تحقيقاتي و آموزشي.

11ـ13: اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.

12ـ13: ارسال گزارش‌هاي لازم به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

ج ـ بازرس

ماده 14: مجمع عمومي عادي یک نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي‌البدل براي مدت 3 سال انتخاب مي‌نمايدتبصره: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.

ماده 15: وظايف بازرس به شرح زير است:

1ـ15: بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي.

2ـ15: بررسي گزارش سالانه هيأت مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي.

3ـ15: گزارش هر گونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي.

تبصره: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيأت مديره براي بررسي در دسترس بازرس قرار گيرد.

فصل پنجم ـ گروههاي علمي انجمن

ماده 16: انجمن مي‌تواند گروه‌ها و كميته‌هاي زير را تشكيل دهد كه براساس شرح وظايفي كه از سوي هيأت مديره تعيين مي‌شود به فعاليت مي‌پردازد.

1) گروههاي تخصصي.

2) كميته آموزش و پژوهش.

3) كميته انتشارات.

4) كميته آمار و اطلاعات.

5) كميته پذيرش و روابط عمومي.

6) كميته گردهمايي‌هاي علمي.

1ـ16: انجمن مجاز به تشكيل گروه‌ها و كميته‌هاي ديگري كه برحسب نياز احساس مي‌باشد.

فصل ششم ـ بودجه و مواد متفرقه

ماده 17: منابع مالي انجمن عبارتند از:

1ـ17: حق عضويت اعضا.

2ـ17: درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره‌اي و فروش كتب و نشريات علمي.

3ـ17: دريافت هدايا و كمكها.

4ـ17: كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.

ماده 18: درآمدها و هزينه‌هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي‌شود.

ماده 19: كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانكهاي كشور نگهداري مي‌شود.

ماده 20: هيچيك از مؤسسين يا صاحبان سرمایه حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمي‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمايند.

ماده 21: كليه مدارك و پرونده‌هاي مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليتهاي انجمن درمحل دفتر مركزي انجمن نگهداري مي‌شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت‌دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 22: هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معتبر است.

ماده 23: انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه‌ها و احزاب سياسي را ندارند.

ماده 24: در صورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومي، همان مجمع هيأت تسويه‌اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هيأت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي ‌ها كليه داراييهاي منقول و غيرمنقول انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به يكي از مؤسسات آموزشي يا پژوهشي كشور واگذار كند.

ماده 25: ايـن اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25 ماده و 16 تبصره در جلسه مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد.

خواندن 1084 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.