راهنماي اشتراک نشريه

علاقمندان به دريافت نشريه مي توانند هزينه اشتراك نشريه را به حساب شماره 1-15942000-40-838 بانك سامان شعبه الهيه كد 838 واريز نموده و فيش واريزي را به همراه فرم اشتراك تكميل شده به نشاني تهران، بزرگراه شهيد مدرس، تقاطع آفريقا، خيابان بيدار پلاك 3، صندوق پستي 5894/19395 و كد پستي 13581/19649 دفتر انجمن برق آبي ايران ارسال نمايند.
مدت اشتراك هزينه (ريال)
6 ماهه: 126000
يكساله : 224000
نام
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی
ورودی نامعتبر

نشانی كامل پستی
ورودی نامعتبر

شماره فيش پرداختی:
ورودی نامعتبر

تلفن
ورودی نامعتبر

موبایل
ورودی نامعتبر

ایمیل
ورودی نامعتبر

تاریخ
ورودی نامعتبر